Blog

In tờ rơi, flyers

In tờ rơi, tờ gấp v.v…
Chất liệu:

Giấy Couches 70-80-100-120-150-200-250-300 v.v…
Giấy Ford: 70-80-100-120-150-200-250 v.v…
Tờ rơi A4
Tờ rơi A5
Tờ rơi A6

Tờ rơi A4 gấp đôi, gấp 3

 

 

Related posts

Leave a Comment